Üyelik Girişi
KATEGORİLER
Site Haritası

Yeni Tüzük

ISPARTALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı :Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğidir. Derneğin merkezi KONYA'dır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 2: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı üyelerin sosyal,ekonomik ve kültürel alanlarda yardımlaşmasını sağlamak ve bu amaca hizmet edecek her türlü sosyal, kültürel ve iktisadi faaliyetleri destekleyerek üyelerini bu alanlarda gelişmesini sağlamak. Ayrıca Isparta iline özgün gülcülük ve gül mamulleri, halıcılık ve diğer el sanatları ile iktisadi ve diğer ticari faaliyetlerin tanıtımını yapmak ve faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, turizm değeri taşıyan doğal ve tarihi zenginlikleri tanıtıp geliştirmekten ibarettir.

Madde 3: ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

a)      Dernek üyelerinin birbiri ile tanışıp kaynaşmaları sosyal ve kültürel gelişmeleri için değişik yer ve zamanlarda her türlü toplantı, konferans, sempozyum,tiyatro gibi benzeri etkinliklerde bulunmak.

b)      Derneğin maddi imkanları ve dernekçe uygun görülmesi halinde eğitim- öğretim alanında yardıma muhtaç öğrencileri geçici ve sürekli olarak desteklemek ve barınma, iaşe vesair öğrenim gider ve ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanda geçici ve sürekli yatırımlar ve tesisler yapmak.

c)      Isparta ili sınırları içerisinde yer alan tüm eğitim kurumlarına imkanlar dahilinde ders araç gereçlerini sağlamak.

d)      Yardıma muhtaç kişi ve ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve bu gibilerin sosyal, iktisadi gelişmesini sağlamak, her türlü tedbirleri almak ve bu alanda ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

e)      Isparta ve yöresinde yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile turizm değeri taşıyan tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtım ve değerlendirilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak.

f)        Isparta ili sınırları içerisinde yetişmiş ve yetişecek bilim adamı,sanatçı ve sporcuların eserlerini tanıtmak ve gerekli hallerde  bu kişilere maddi ve manevi destek sağlamak.

g)      Derneğin faaliyet alanına giren konularda kültürel,sosyal,sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, festival,fuar v.b. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu nevi etkinliklerde her türlü tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

h)      Derneğin gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile davet edilen devlet adamları yerli ve yabancı basın mensupları,sanatçılar,yazarlar ve sporcular ile diğer konukların karşılanması ve ağırlanması gibi masrafların karşılanması

i)        Millet ve memleket yararına faaliyet gösteren ve göstereceğine inanılan kişi ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak

j)        Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak için her türden tüketim ve yapı kooperatifleri ile dernek gayeleri doğrultusunda vakıflar kurmak, kurulmasına aracılık ve destek vermek veya kurulanlara katılmak

k)      Derneğin faaliyetlerinin tanıtımı ile derneğin gayelerine hizmet etmek üzere her türlü uluslar- arası , ulusal ve bölgesel nitelikte basın yayın organlarını tesisi etmek, bu yayın organlarına program hazırlamak ve ayrıca benzeri her türlü haberleşme teşkilatını kurmak ve cihazları tesis etmek, takvim, ajanda,broşür ve eşantiyon ve benzeri araç ve gereçleri hazırlamak, dağıtımını yapmak ve yaptırmak.

l)        Dernek gayelerine ulaşmak için yönetim kurulu kararı ile her nevi menkul ve gayri menkul malları her türlü nakil vasıtası almak ve ihtiyaç dışı olanları satmak.

m)    Dernekçe yapılacak işler ve harcamaların usul ve esasları yapılacak yönetmenliklerle belirlenir. Yönetmelikler, genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının kabulü ile yürürlüğe girer.

Madde 4: ÜYELİK ŞARTLARI

A)    ASİL ÜYELİK

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ve aşağıdaki diğer şartları taşıyan herkes derneğe üye olabilir.

1-     Kendisi, anne veya babası Isparta il ve ilçeleri halkından olanlar

2-     Eşi Isparta il ve ilçelerinden olanlar

3-     Isparta il ve ilçeleri ile ilgili olarak ilmi,iktisadi veya sınai çalışmalar yaparak Isparta il ve ilçelerini kalkınmasına yardımcı olacak kalıcı eserler bırakanlar

B)    FAHRİ ÜYELİK

            1- Derneğe yardım amacı ile bir defa da 2.000.YTL. üzerinde ayni ve nakdi yardımda bulunanlara Dernek Yönetim Kurulunca onur belgesi verilir. Bu kişiler fahri üye olarak kaydedilir. Yukarıdaki miktar yönetim kurulu kararı ile azaltılıp çoğaltılabilir.

2-Isparta il ve ilçelerde görev yapmış veya görev yapmakta olanlar ve Isparta'yı sevenler

            3-Yönetim kurulunca fahri üye kayıt edilmesinde fayda görülenler, yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak organlara seçilebilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üye ile onur belgesi verilenler için, ayrı bir defter tutulması zorunludur.

Madde 5: ÜYELİK HAKLARI

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır, oy hakkı hiçbir şekilde başkasına devredilemez..

Madde 6: DERNEĞE KABUL

Derneğe üye kabulü tüzükte ve yasada aranan şartların yanında yönetim kurulunun takdirine bağlıdır. Üyelik talebi red olunan şahıs red kararının kedisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ilk genel kurulda görüşülmek üzere yönetim kurulu kararına itiraz edebilir. Yönetim kurulu itirazları ilk genel kurul toplantısında görüşülmek üzere genel kurul gündemine alır. Bu konuda verilecek karar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 7: DERNEKTEN ÇIKARILMA

a)      Derneğin amacı dışında faaliyet gösterenler

b)     Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar

c)      Dernek yönetim kurulu faaliyetlerini engelleyenler

d)     Üyeler arasında dayanışmayı bozucu tavırları görülenler

e)      Sürekli olarak bir yıl aidat ödemeyenler

f)       Dernek aleyhine faaliyette bulunanlar

g)      Dernek ve dernek organları ve bu organlarda görev alan üyeler aleyhine kötü söz ve davranışlarda bulunanlar.

Madde 8: DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN SONUÇLARI

Dernekten çıkma ve çıkarılma bu gibilerin derneğe olan borçlarını sona  erdirmez. Çıkan ve çıkarılan üyeler çıktıkları tarihe kadar  derneğe olan her türlü borçlarını ödemek zorundadır. Dernekten çıkarılan üyeler dernek gelirleri ile menkul ve gayri menkul mallarda hiçbir hak iddia edemez.

Madde 9: DERNEĞİN ORGANLARI

a)      Genel kurul

b)     Yönetim kurulu

c)      Denetleme kurulu

Genel Kurul ,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu derneğin asil organlarıdır. Derneğin konu ve maksada uygun olarak yeni kurul ve komisyon kurabilir ki bunlarda ancak istiyari ve ihtiyaridir.

Madde 10: GENEL KURUL TOPLANTISI

          1- Olağan Genel Kurul toplantısı her iki yılda bir Ekim ayında yapılır.

          2-Olağanüstü genel kurul toplantısı dernek yönetim kurulunun çağrısı ile yapılır. Olağanüstü toplantı yapılmasına ilişkin talepler yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu tüzüğe ve yasaya uygun görüldüğü takdirde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

         3-Tüzük ve yasaya uygun olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin taleplere rağmen yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisi KONYA SULH hakimine müracaatla toplantının yapılmasının isteyebilir Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde 11: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz..

 

 

Madde 12: TOPLANTI YERİ

Merkez genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu KONYA ilinden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 13: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul derneğe kayıtlı asil üyelerin toplamının yarısından bir fazlasının  katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantı üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 14: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek genel kurul toplantıları belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğe bildirilen gün,saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kulunca düzenlenen listedeki adları karşılarına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıda 13.madde 1.fıkrasında yazılı çoğunluk sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yöneltmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonrasında bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 15: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır olan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 16: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıdaki hususlar genel kurlunca görüşülür ve karara bağlanır.

1-     Dernek organlarının seçilmesi

2-     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3-     Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi

4-     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5-     Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malları satılması hususunda yönetim kuruluna yetki ayrılması

6-     Derneğin federasyona katılması veya verilmesi

7-     Derneğin fes edilmesi

8-     Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin getirilmesi

           Madde 17: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

         Yönetim kurulu yedi asil yedi yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler yönetim kuruluna çağrılır.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

         8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

         11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 18: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu lüzum görülen zaman ve yerde ve yine 15 günde bir olmak üzere başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu başkanı toplantıda bulunmayacağı zaman yönetim kurulu ikinci başkanı üyeleri toplantıya çağırmakta görevlendirir.

Yönetim kurulu toplantılarında temsil caiz değildir.

Yönetim kurulu üyeleri istifa suretiyle her zaman üyelikten çekilebilir. Yazılı mazeret bildirmeksizin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

Madde 19: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üç üyeden aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

           Madde 20: DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ-

Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

           Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

          Madde 21: DİĞER ORGANLARIN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Dernek tüzüğünde yer alan diğer organlarda genel kurulunca ve ancak genel kurulunca lüzum görülmesi halinde ve bir yıl süre görev yapmak üzere seçilir.Ancak bu organların seçimi zorunlu değildir. Bu organlara seçilecek üye sayısı üç kişiden az olamaz. Bu organların görevleri ilk genel kurul öncesinde yapılacak yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik ilk genel kurula katılan üyelerin yarısında bir fazlasının kabulü ile yürürlüğe girer. Bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 23: DERNEĞİ GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

1-     Dernek üyelerinden toplanacak üye aidatları genel kurulca belirlenir.

2-     Dernekçe yapılan her türlü basın ve yayın gelirleri

3-     Piyango , balo,eğlence,temsil,konser,spor yarışmaları, konferans,fuar ve festival gibi etkinliklerden elde olunacak gelirler.

4-     Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar

5-     Dernekçe tesis olunacak her türlü tesis ve kuruluşlardan elde olunacak gelirler.

6-     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağışlar

7-     Diğer gelirlerden ibarettir.

Dernek gelirlerinden elde olunan paralar yönetim kurulunca tespit olunacak bir veya birkaç bankada dernek adına açtırılan bir hesapta toplanır. Banka hesabından yapılacak harcamalar yönetim kurulu başkanı ve temsile yetkili bir üyenin müşterek imzalarıyla yapılır. Para çekmek ve harcamaya ilişkin temsil yetkisi yönetim kurulunca değiştirilebilir. Acil harcamalar için dernek kasasından veya veznedarında para bulundurulması caiz olup, kasada bulundurulacak para miktarı yönetim kurulunca belirlenir.

Dernek siyasi partilerden,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi suretle maddi yardım kabul edemez. Adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 24:DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 25: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır.Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Madde 26: DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Derneğin feshi 5253 sayılı yasaya göre yapılır. Derneğin feshi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisi, karar sayısı içinde toplantıya katılanların üçte ikisinin, 2.toplantıya kalması durumunda da yönetim ve denetim kurulları asil üye sayısının 2 katından az olmayacaktır.

Derneğin genel kurulca feshi halinde genel kurulca aksine bir karar verilmemiş ise seçilecek üç kişilik tasfiye heyetince derneğin tüm borçlarının ödenmesi için gerekli miktara kadar tüm mal varlığı paraya çevrilerek ve dernek borçları ödendikten sonra kalan nakit para, menkul ve gayrimenkul mallar (derneğin kendiliğinden dağılması halinde dahi) Isparta İli İlçeleri Belediyelerine Nüfus vesair hususlar dikkate alınmadan eşit oranda dağıtılır.Tasfiye işlemi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15.maddesine göre yapılır.

Madde 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLERİ

Tüzük değişikliği genel kurulca yapılır. Toplantı yeter sayısı için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisi, karar sayısı içinde toplantıya katılanların üçte ikisinin geçerli oyu olmalıdır. Çoğunluk sağlanamaması ve toplantının ertelenmesi durumunda, 2.toplantıda çoğunluk aranmayacağı, ancak toplantı yeter sayısının da yönetim ve denetim kurulu asil üye sayısının 2 katından az olmayacaktır.  

Madde 28: UYGULANACAK HÜKÜMLER

İşbu tüzükte yer almayan hususlarda Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 29: Bu tüzük 29 madde ve 6 (altı) sahifeden ibarettir. 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret189359
Hava Durumu
Saat
REKLAM İLANI

 

BURAYA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.

Tel:0 532 575 13 21